Miljö

Miljöarbete

Golfen har mer och mer utvecklat sitt förhållningssätt till miljöfrågor under det senaste decenniet. En grundbult i svensk miljölagstiftning är vår artrika och varierade natur som medger ett rikt friluftsliv för medborgarna. Ofta innebär det dock kompromisser mellan olika intressen vilket alla måste förhålla sig till. Marken har vi fått till låns och målsättningen måste vara att arbeta förebyggande och att minimera golfbaneskötselns miljöpåverkan.
Miljölagen är givetvis det viktigaste rättesnöret i detta arbete. Till hjälp har Sveriges golfförbund utarbetat ett material som på ett enkelt sätt visar vilka skyldigheter och regler som gäller vid skötsel av golfbanor. Här finns en checklista som kan ställas mot den egna åtgärdsplanen och nödvändiga förändringar vidtagas. I den andan har SGF instiftat ett miljödiplom som golfklubbar kan erhålla när kraven på gott miljöarbete har uppnåtts. Kungliga Drottningholms golfklubb har sedan ett par år SGF:s miljödiplom.

Ett steg längre är golfens internationella miljöcertifieringssystem, GEO, vilket talar om att golfanläggningens miljöarbete håller internationell standard. I Sverige har hittills tio klubbar certifierat sig. Vår klubb har inte ansökt och en konsekvensanalys krävs innan beslut om detta tas.

Naturreservat

År 2014 förklarades Lovön för naturreservat. Avgörande för Länsstyrelsens beslut var dess unika landsbygdsområde mitt i en storstadsregion och dess natur, fornlämningar, kultur etc. Området har bibehållit ett levande odlingslandskap och undgått större exploateringar och utgör en sk grön kil i Stockholms län. Kungliga Drottningholms golfklubb ingår således i detta naturreservat och ger ytterligare en dimension till vårt miljöarbete.

Syftet med naturreservat är att ”bevara ett stort kulturpräglat tätortsnära naturområde”. Nya exploateringar tillåts inte med undantag för redan beslutade väg- och tunnelbyggen. Reservatet ska förvaltas så att det är lättillgängligt för besökare. För Kdrgk gäller inga direkta förändrade villkor. Vi får dock inte bygga ytterligare golfbana och begränsningar gäller beträffande avverkning av träd.
Vidare är Kdrgk ålagd att bedriva naturvårdande skötsel samt att göra undersökningar av växt- och djurliv. Eventuella tillkommande byggnader och anläggningar som golfbanan kan komma att behöva får prövas enligt reservatsföreskrifterna.

Golfbanors miljöpåverkan

Golfanläggningar utgörs för det mesta av tidigare jordbruks- och skogsområden. I studier som gjorts över deras miljöpåverkan kan utläsas att en golfbana har en mer varierad biotop, med miljöer som gynnar fler djurarter i jämförelse med skog- och åkermark. I områden som tidigare varit starkt påverkade av mänsklig aktivitet leder byggandet av en golfbana till ökad biologisk mångfald. I orörda områden var denna utveckling mindre betydelsefull. Den stigande urbaniseringen förstärker golfbanornas betydelse för att bevara och öka den biologiska mångfalden.

Beträffande användning av bekämpningsmedel utgör golfens andel enligt studie gjord i Norge, 0,03%.

Kungliga Drottningholms miljöarbete

Under år 2011 arbetade en grupp på klubben fram en miljöpolicy som antogs på höstmötet samma år.

Mål:

  • Vi vill att medlemmar och personal kontinuerligt ska arbeta för att minska vår totala resursförbrukning.
  • Vi vill uppfylla myndigheters krav, följa lagar och föreskrifter
  • Vi vill minska förbrukning av energi, minska användning av väctskyddsmedel och näringsämnen
  • Vi vill arbeta för bättre omhändertagande och återvinning av avfall
  • Vi vill skydda och vårda vår natur och kulturområden och bevara bioloogisk mångfald
  • Vi vill verka för god hushållning med mark och vatten
  • Vi vill att medlemmar och personal ska genom delaktighet och utbildning medverka till att vår miljöpolicy förverkligas

Golfförbundets miljödiplom borgar för att skötseln av banan bedrivs på ett tillfredställande sätt. Från SGF har vår banchef i år skaffat en ny plattform i form av en digital miljöpärm som på ett smidigt sätt vägleder bland miljölagar och regler. Den känsligaste frågan är användningen av kemiska bekämpningsmedel.Kostnaden för bekämpningsmedel har ökat med 75-100% under de senaste tre åren så motivationen att få ner användningen finns såväl på ett miljömässigt som på ett ekonomiskt plan. Tack vare ett förebyggande arbete så har också mängden successivt kunnat nedbringas. Dels har man en tåligare grässort, dels ingår mekanisk ogräsplockning regelbundet i banskötseln. Generellt så svampbekämpar vi två ggr inför vintern och dessemellan kan bekämpning förekomma på enstaka greener vid behov. Förebyggande åtgärder består av att vi strävar att hålla greener torra genom avdaggning, solbelysning genom avverkning samt tillförsel av näringsmedel som håller plantan livskraftig.

Under åren 2013 och 2014 genomfördes mindre inventeringar av växt- och djurliv på golfbanan. En inbjuden ornitolog vägledde under en vandring och påvisade befintliga fågelarter.
Vid fyra tillfällen gjordes florainventering som dokumenterades och låg med i vår ansökan om miljödiplom.
Vattnet i våra dammar har provtagits två gånger och har befunnits vara i bra skick. Dessa inventeringar bör göras regelbundet med några års mellanrum.

Sammantaget kan konstateras att Kungliga Drottningholms golfklubb med befintliga mått mätt bedriver en miljömässigt god banskötsel.